top of page
VAT
board game for children with visual impairment
6
VAT desková hra pro děti se zrakovým
VAT desková hra pro děti se zrakovým
VAT desková hra pro děti se zrakovým
VAT desková hra pro děti se zrakovým
VAT desková hra pro děti se zrakovým

eng

 

VAT is a board game designed for children with varying degrees of visual impairment and
blind children, but it has also proven to be good for seeing children. It is based on haptics,
sound and light. This also is where its name comes from. It was created by combining the
initial letters of the Latin words visum, auditus and tactus, which means sight, sound and
touch.


It develops tactile-haptic perception, stimulates vision, strengthens hearing skills, fine
motor skills, memory and spatial orientation.
The name – VAT – is made in the lid using Braille-shaped openings to open and close the
game.


The game is designed for two players each of whom has 18 playing pins, distinguished by
structure and colour, and there is also a selection of playing boards with openings
(homes). The player is oriented on the boards using relief lines, dots, materials and
contrasting colours.


Players alternately place their pins into the houses. The player who gets rid of their pins
first wins. Correct or wrong pin positioning is indicated by sound and light.
Communication between the pins, game and player is conducted by processors located in
the pins and on the baseplate. The difficulty and variety of the game can, therefore, be
changed in practically unlimited variants.

 

Czech National Award for Student Design 2017: 

Prize of the Society of Friends of the Museum of Applied  Arts in Prague 

www.studentskydesign.cz/cs/2017/winner

www.designcabinet.cz/

 

www.online.muni.cz/student/10188-studentka-navrhla-stolni-hru-pro-nevidome-vyhrala-cenu-za-design?utm_source=fb_muni&utm_medium=link&utm_campaign=facebook

 

Portfolio

issuu.com/michaelagloria/docs/alves_gloria_de_oliveira_michaela_v

 

_____________________________________________________________________

 

 

cz

 

VAT je desková hra určena pro děti s různým stupněm zrakového postižení a děti
nevidomé, ale velmi dobře se osvědčila i pro děti vidoucí. Je založena na haptice,
zvuku i světle. Odtud také vychází její název. Vznikl spojením počátečních písmen
latinských slov visum, auditus a tactus, které znamenají zrak, zvuk a hmat.
Rozvíjí taktilně-haptické vnímání, stimuluje zrak, posiluje sluchové dovedností,
jemnou motoriku, paměť a prostorovou orientaci.


Název VAT je zhotoven ve víku pomocí otvorů ve tvaru Braillova písma a slouží
k otevírání a zavírání hry.


Hra je určena pro dva hráče z nich má každý 18 hracích kolíčků, rozlišených
strukturou i barvou a na výběr mají několik hracích desek s otvory (domečky). Na
deskách se hráč orientuje pomocí reliéfních linií, bodů, materiálů i kontrastní
barevnosti.


Hráči střídavě umisťují své kolíčky do domečků. Který hráč se jako první zbaví svých
kolíčků, vyhrává. Správné nebo špatné umístění kolíčku je hráčům signalizováno
zvukově a světelně.


O komunikaci mezi kolíčky, hrou a hráčem se starají procesory umístěné v kolíčcích
a na základové desce. Obtížnost a pestrost hry je tedy možné měnit v prakticky
neomezených variantách.

 

 

Cena společnosti přátel uměleckoprůmyslového muzea v Praze v roce 2017. 

www.studentskydesign.cz/cs/2017/winner

www.designcabinet.cz/

 

 

www.online.muni.cz/student/10188-studentka-navrhla-stolni-hru-pro-nevidome-vyhrala-cenu-za-design?utm_source=fb_muni&utm_medium=link&utm_campaign=facebook

 

Portfolio

issuu.com/michaelagloria/docs/alves_gloria_de_oliveira_michaela_v

bottom of page